1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Cooperare internationala - Parteneriate
  4. Euroregiunea DKMT

Euroregiunea DKMT

Protocolul Euroregiunii

Protocolul cooperării regionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa

Având în vedere dorinta de-a conlucra în spirit reciproc avantajos, cu respectarea legislatiei tarilor din care fac parte si a normelor dreptului international si de-a crea o atmosfera de încredere în scopul dezvoltarii cooperarii regionale în Europa, Fiind hotarâti de a sprijini cooperarea si astfel sa contribuie atât la dezvoltarea sociala si economica al regiunilor lor cât si al întregii zone de cooperare, presedintii autoritatilor publice ale regiunilor semnatare si anume:

Consiliul Judetean Arad - România, Adunarea Generala a Judetului Bacs-Kiskun - Republica Ungara, Adunarea Generala a Judetului Bekes - Republica Ungara, Consiliul Judetean Caras-Severin - România, Adunarea Generala a Judetului Csongrad - Republica Ungara, Consiliul Judetean Hunedoara - România, Adunarea Generala a Judetului Jasz-Nagykun-Szolnok - Republica Ungara, Consiliul Judetean Timis - România, Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina - Republica Serbia, Republica Federala Iugoslavia

au convenit prezentul

P R O T O C O L

Membrii cooperarii regionale DMT Art.1. Membrii cooperarii regionale DMT sunt:

· - Judetul Arad - România · - Judetul Bacs-Kiskun - Republica Ungara · - Judetul Bekes - Republica Ungara · - Judetul Caras-Severin - România · - Judetul Csongrad - Republica Ungara · - Judetul Hunedoara - România · - Judetul Jasz-Nagykun-Szolnok - Republica Ungara · - Judetul Timis - România · - Provincia Autonoma Voivodina - Republica Serbia, Republica Federala Iugoslavia

Art.2. Membrii ai cooperarii regionale DMT pot deveni orice administratie locala si unitate administrativa cu responsabilitati regionale din Republica Ungara, România si Republica Federala Iugoslavia, care adera la scopul si protocolul cooperarii pe baza aprobarii Forumul presedintilor.

Scopul cooperarii regionale DMT

Art.3. Scopul cooperarii regionale DMT consta în largirea relatiilor dintre colectivitatile regionale si autoritatile regionale, în domeniile economic, învatamânt, cultural, stiintific si sportiv si colaborarea pentru integrarea în procesele moderne din Europa.

Domeniile cooperarii

Art.4. Pentru realizarea scopului cooperarii partile semnatare îsi propun armonizarea preocuparilor, în urmatoarele domenii:

A.) În domeniul relatiilor economice, prin:

a) elaborarea unor programe comune, în concordanta cu posibilitatile economice ale partilor ; b) elaborarea si exploatarea unui sistem informativ comun; c) sprijinirea si stimularea cooperarii între camerele economice d) sprijinirea înfiintarii unor societati comerciale si banci cu capital mixt; e) stabilirea relatiilor de cooperare în domeniul productiei agricole si a comertului cu produse agricole; f) sprijinirea încheierii de contracte economice între societatile comerciale; g) realizarea unor activitati comune, economice si financiare pe terte piete;

B.) În domeniul lucrarilor de infrastructura de transport si comunicatie:

a) realizarea unor lucrari de infrastructura de transport (rutiera, cai ferate, cai aeriene, cai de navigatie etc.) b) realizarea unor puncte de trecere a frontierei si modernizarea celor existente;

C.) În domeniul mediului

a) armonizarea programelor de protectie a mediului; b) armonizarea activitatilor comune de protectie a solului, aerului si a cursurilor de apa;

D.) Turism

a) dezvoltarea turismului

E.) În domeniul stiintei, culturii, educatiei, relatiilor civice, sanatatii si sportului

a) impulsionarea stabilirii de relatii si legaturi în domeniul stiintei, între universitati centre de cercetare si institutii specializate; b) stabilirea relatiilor culturale si elaborarea programelor de colaborare culturala; c) promovarea relatiilor de colaborare între sindicate si organizatii civile; d) urmarind cu atentie si sprijinind întarirea drepturilor minoritatilor etnice respectând legislatia nationala din domeniu precum si a conventiilor internationale în vigoare; e) dezvoltarea si stabilirea colaborarii în domeniul sanatatii si asistenta sociala în spitale, clinici universitare si alte institutii specializate; f) organizarea manifestatiilor sportive regionale. Organismele cooperarii regionale DMT

Art.5. Organismele cooperarii regionale DMT sunt:

A) Forumul presedintilor B) Organ consultativ-deliberativ C) Presedintele în exercitiu D) Secretariatul E) Grupele de lucru

A) Forumul presedintilor

Forumul presedintilor este constituit din conducatorii autoritatilor publice regionale.

a) Atributiile

- adopta protocolul cooperarii regionale DMT si modificarile acestuia; - hotaraste cu privire la admiterea de noi membri; - stabileste grupele de lucru si aproba regulamentul de organizare si functionare a acestora; - aproba programele si proiectele cooperarii; - primeste si analizeaza rapoartele grupelor de lucru si stabileste masuri pentru realizarea propunerilor formulate; - alege presedintele în exercitiu si analizeaza informarile anuale prezentate de acesta; - stabileste masuri cu privire la cresterea eficientei activitatii presedintelui în exercitiu, secretariatului si grupelor de lucru; - primeste si hotaraste cu privire la cererile de retragere a unor membrii din cooperarea regionala DMT; - îndeplineste si alte atributii pentru realizarea scopului cooperarii si armonizarea preocuparilor comune.

b) Sedintele

- forumul presedintilor îsi desfasoara activitatea în sedinte ordinare de 3 ori pe an pe baza ordinii de zi aprobate la sedinta anterioara sau în sedinte extraordinare la solicitarea majoritatii membrilor care propun ordinea de zi; - propunerile de introducere pe ordinea de zi a unor noi puncte se face în scris la presedintele în exercitiu, cu cel putin o luna înainte de sedinta ordinara. Modificarea ordinii de zi se aproba de Forumul presedintilor; - convocarea Forumului presedintilor se face de catre presedintele în exercitiu, cu cel putin 20 de zile înaintea sedintei ordinare si cu cel putin 10 zile înaintea sedintei extraordinare; - sedintele se desfasoara prin rotatie, în fiecare judet, provincie membru; - limbile de desfasurare a sedintelor sunt româna, maghiara si sârba, delegatiile participante fiind obligate sa asigure translatorii necesari.

c) Hotarârile si procedura de vot

- hotarârile se adopta prin consensul votului exprimat de presedintii sau împuternicitii acestora prezenti la sedinta; - pentru admiterea unui nou membru, hotarârea se adopta prin consensul tuturor membrilor; - hotarârile se semneaza de presedintele în exercitiu precum si de presedintii sau împuternicitii acestora prezenti la sedinta; - hotarârile se redacteaza în limbile engleza, româna, maghiara si sârba. Varianta în limba engleza este cea oficiala.

B) Organul consultativ-deliberativ

Organul consultativ-deliberativ este format din conducatorii autoritatilor publice fara responsabilitati regionale, admise ca membrii de catre Forumul Presedintilor.

Atributii:

- pregateste sarcinile de planificare strategica al cooperarii euroregionale DMT; - asista la armonizarea intereselor mutuale, joaca rolul de interfata între Forumul Presedintilor si grupurile de lucru; - asista la pregatirea deciziilor Forumului Presedintilor, pregateste propuneri pentru ordinea de zi; - tine reuniuni ordinare - înaintea reuniunii Forumului presedintilor - cel putin de trei ori pe an.

C) Presedintele în exercitiu

Presedintele în exercitiu se alege de Forumul presedintilor, pe durata unui an calendaristic, dintre presedintii sau conducatorii regiunilor, autoritatilor publice din unitatile administrativ-teritoriale, membre ale DMT. Modalitatea alegerii presedintelui în exercitiu este prin consensul Forumului presedintilor. Presedintele în exercitiu nu poate fi ales de doua ori consecutiv, alegerea lui urmând principiul rotatiei între tari.

Presedintele în exercitiu are urmatoarele atributii: - convoaca Forumul presedintilor în sedinte ordinare si extraordinare; - conduce sedintele si este mediator al discutiilor; - organizeaza si coordoneaza activitatea secretariatului; - prezinta anual informari Forumul presedintilor asupra activitatii desfasurate si realizarii hotarârilor; - preda la încheierea mandatului toate documentele cooperarii regionale DMT catre noul presedinte în exercitiu; - îndeplineste si alte atributii stabilite de Forumul presedintilor.

D) Secretariatul

Secretariatul cooperarii se organizeaza sub coordonarea presedintelui în exercitiu, fiind format din specialisti ai aparatului propriu.

Secretariatul are urmatoarele atributii: - asigura organizarea sedintelor, inclusiv în situatiile în care acestea urmeaza sa se desfasoare în alt loc, decât acela în care îsi are sediul permanent; - asigura multiplicarea si difuzarea actelor sau a documentelor ce urmeaza a fi dezbatute în sedintele Forumului presedintilor; - întocmeste lista participantilor la sedintele Forumul presedintilor; - asigura functionarea Organului consultativ-deliberativ; - asigura, împreuna cu autoritatile publice - gazda a sedintelor, conditiile necesare pentru cazarea si masa participantilor; - întocmeste procesul-verbal al sedintelor si tine evidenta hotarârilor adoptate; - tine evidenta tuturor actelor si documentelor prezentate în sedinte, în dosare speciale; - îndeplineste sarcinile stabilite de Forumul presedintilor si de catre presedintele în exercitiu.

E.) Grupele de lucru

- grupele de lucru pe diferite domenii de activitate se stabilesc de catre Forumul presedintilor; - grupele de lucru studiaza si redacteaza proiecte si programe, formuleaza propuneri si rapoarte pe care le prezinta Forumului presedintilor; - modul de organizare si desfasurare a activitatii grupelor de lucru se stabileste prin regulament aprobat de Forumul presedintilor.

Cheltuielile cooperarii regionale DMT

Art.6. Toate cheltuielile ce privesc cazarea si masa participantilor la sedintele Forumului presedintilor, al Organului consultativ-deliberativ si a grupelor de lucru se suporta de catre gazde, iar cheltuielile de transport de catre participanti.

Art.7. Cheltuielile ce privesc activitatea secretariatului se suporta de autoritatea administratiei publice a carui presedinte, îndeplineste functia de presedinte în exercitiu al Forumului presedintilor.

Art. 8. Forumul presedintilor poate aproba plata de catre membrii a unei cotizatii anuale pentru scopul convenit de catre membrii. Administrarea acestor cotizatii se face de autoritatea administratiei publice a carui presedinte îndeplineste functia de presedinte în exercitiu.

Dispozitii finale

Art.9. Cooperarea regionala DMT se desfasoara în baza prezentului protocol, nu are personalitate juridica, are caracter deschis si functioneaza pe termen nelimitat începând cu data aprobarii si semnarii protocolului.

Art.10. Cooperarea regionala DMT înceteaza prin vointa partilor sau în momentul când ramân regiunile unei singure tari. Când toate regiunile unei tari se retrag, dar ramân regiuni din celelalte doua tari, atunci se modifica preambulul prin eliminarea textului referitor la participarea regiunilor membre ce s-au retras. Textul protocolului ramâne însa neschimbat. Intentia de retragere din cooperare trebuie declarata si transmisa în scris la presedintele în exercitiu cu cel putin 90 de zile înaintea sedintelor ordinare.

Art.11. Propunerile de modificare a protocolului se transmit în scris presedintelui în exercitiu cu cel putin 30 de zile înainte de sedintele ordinare. Forumul presedintilor hotaraste cu privire la modificarea protocolului.

Art.12. Cooperarea regionala DMT nu poate influenta negativ promovarea si dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre membrii sau a relatiilor cu tertii.

Art. 13. Organizarea si desfasurarea activitatii Forumului presedintilor se va stabili prin regulament propriu tinând cont de prevederile prezentului protocol.

Prezentul protocol a fost adoptat la Seghedin, în data de 21 noiembrie 1997, redactat în 36 exemplare originale, dintre care câte 9 exemplare în limbile româna, maghiara, sârba si engleza.

SEMNEAZA:

- Dan IVAN pentru Consiliul Judetean Arad

- dr. Laszlo BALOGH pentru Adunarea Generala Judetului Bacs-Kiskun

- Zoltan VARGA pentru Adunarea Generala a Judetului Bekes

- Sorin FRUNZAVERDE pentru Consiliul Judetean Caras-Severin

- Istvan LEHMANN pentru Adunarea Generala a Judetului Csongrad

- Gheorghe BARBU pentru Consiliul Judetean Hunedoara

- Imre IVANCSIK pentru Adunarea Generala a Judetului Jasz-Nagykun-Szolnok

- Viorel COIFAN pentru Consiliul Judetean Timis

- Bosko PEROSEVICI, M.A. pentru Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Rezoluţia adoptată de partea română

Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale din partea romana a Euroregiunii Dunare-Cris-Mures-Tisa (judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis), în urma dezbaterilor avute, considerand ca:

<>Parteneriatul public-privat este o conditie esentiala pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în toate domeniile si ca evenimentele, programele, impactul acestora, precum si resursele angajate de organizatiile neguvernamentale reprezinta o pondere semnificativa si în continua crestere în cadrul tuturor resurselor angajate în aceasta forma de colaborare, au convenit sa solicite partenerilor, institutii ale administratiei publice locale semnatare ale Protocolului de Cooperare Regionala Dunare-Cris-Mures-Tisa, initierea punerii în discutie si declansarii procedurilor de modificare a Protocolului de Cooperare Regionala Dunare-Cris-Mures-Tisa în sensul: a. promovarii parteneriatului public-privat la nivelul Euroregiunii DKMT b. remodelarii mecanismelor de decizie si implementare în spiritul acestui parteneriat.

Prezenta rezolutie a fost adoptata potrivit obiectivelor Declaratiei de la Timisoara asupra cooperarii regionale transfrontaliere în sud-estul Europei, adoptata la cea de-a 19-a Conferinta Europa regiunilor (Timisoara, 14-16 sept. 2001), sub patronajul Secretarului General al Consiliului Europei si al Presedintelui Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europa.

Timisoara, 02.02.2002