H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1993

Hotărâre adoptată - Nr. 9 / 15.06.1993

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 9

din data: 15.06.1993
privind realizarea programului editorial cuprinzând contribuţia Aradului la Marea Unire şi edificarea Statului naţional unitar român


Având în vedere:
- nota de fundamentare nr. 2642 din 15 iunie 1993 a Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, protecţie socială, sportive şi de agrement prin care se propune alocarea unor sume de la buget pentru realizarea unui program editorial care să evidenţieze prin lucrările ce se vor publica contribuţia Aradului la desfăşurarea Marii Uniri şi a procesului de edificare a statului naţional unitar român.
- prevederile art. 59 litera "r" din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală.

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se alocă suma de 20 milioane lei necesară editării şi publicării unor lucrări ştiinţifice care să marcheze contribuţia Aradului la desfăşurarea Marii Uniri şi edificarea statului naţional român unitar.

Art.2 Până la data de 1 iulie a.c. se va perfecta înţelegerea cu cadre universitare de la Universităţile din Timişoara şi Cluj, cunoscători ai vieţii social-politice a Aradului, juriu care pe baza referatelor de specialitate întocmite să asprecieze calitatea lucrărilor prezentate.

Art.3 Comisia de specialitate şi Delegaţia Permanentă a Consiliului judeţean va stabili pe baza referatelor întocmite de juriul de specialitate programul editorial, precum şi plata muncii prestate de acesta.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Inspectoratul pentru cultură a judeţului Arad.

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică factorilor interesaţi.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot