H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1993

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 20.12.1993

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 20.12.1993
privind adoptarea rectificării bugetului Consiliului judeţean Arad făcută de Delegaţia permanentă în şedinţa din 10 decembrie 1993


Având în vedere:
- prevederile Deciziei nr. 178 din 10 decembrie 1993 a Delegaţiei permanente, prin care s-a dispus rectificarea bugetului Consiliului judeţean, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/1993, de rectificare a bugetului de stat pe anul 1993.
- prevederile art.2 din Hotărârea nr.14 din 18 noiembrie 1993 a Consiliului judeţean Arad prin care se autorizează Delegaţia permanentă să dispună, în condiţiile legii, rectificarea bugetului judeţean, în intervalul dintre şedinţele Consiliului judeţean.

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Nivelurile suplimentare pentru judeţul Arad sînt în sumă de 2.181,9 mil. lei din care 1.434,9 mil. lei reprezintă sume defalcate din impozitul pe salarii, respectiv 747 mil. lei transferuri de la bugetul de stat. Situaţia repartizării pe categorii de bugete locale a acestor influenţe este prezentată în anexele 1a şi 1b.

Art.2 Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad adoptat prin Hotărârea nr. 14/18.11.1993 se modifică după cum urmează:
VENITURI TOTAL + 957,5 MIL LEI
CHELTUIELI TOTAL + 957,5 MIL. LEI
Detalierea modificărilor efectuate în veniturile şi cheltuielile bugetare este prezentată în detaliu în anexa nr. 2.

Art.3 Cheltuielile bugetului propriu al Consiliului judeţean Arad pe anul 1993 comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea nr. 14/18.11.1993 se modifică după cum urmează:


TOTAL CHELTUIELI
+ 957.500 mii lei
1. CHELTUIELI CURENTE
+ 586.653 mii lei
1.1 Cheltuieli de personal
+ 137.820 mii lei
1.2 Materiale şi servicii
+ 123.010 mii lei
1.3 Subvenţii total
+ 325.823 mii lei
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
+ 415.147 mii lei
3. REZERVA BUGETARÃ
- 44.300 mii lei

Art.4 Programul de investiţii actualizat în conformitate cu alocaţiile bugetare asigurate, desfăşurat pe beneficiari şi obiective este prezentat în anexa nr.3.

Art.5 Cheltuielile pentru acţiunea "Cultură şi artă" se majorează cu suma de 209.501 mii lei din care pentru personal cu 10.165 mii lei, pentru materiale şi servicii cu 11.960 mii lei respectiv pentru subvenţii cu suma de 187.476 mii lei.

Art.6 Cheltuielile pentru acţiunea "Gospodărie comunală şi locuinţe" se majorează cu suma de 70.156 mii lei, din care cheltuielile pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică cu 68.000 mii lei, respectiv cu 12.156 mii lei cheltuielile de capital.

Art.7 Nivelul subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei, pot fi modificate cu avizul Delegaţiei permanente în situaţia în care prin trecerea centralelor termice de la "ARTERM" la consiliile locale - Decizia 158721.10.1993 - vor fi asigurate condiţiile de acordare a subvenţiilor direct consiliilor locale care au preluat centralele.

Art.8 Cheltuielile pentru "Administraţia publică locală" se majorează cu suma dde 88.406 mii lei din care pentru personal 35.155 mii lei, materiale şi servicii 1.300 mii lei respectiv capital 51.951 mii lei.

Art.9 Cheltuielile pentru acţiunea "Tranporturi şi comunicaţii" se majorează cu suma de 1.146.077 mii lei din care pentru personal 92.500 mii lei, materiale şi servicii 109.750 mii lei, subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ la abonamentele vîndute populaţiei din mediul urban cu 80.347 mii lei, respectiv capital 863.480 mii lei.

Art.10 Rezerva bugetară se diminuează cu suma de 44.300 mii lei, reprezentând cheltuielile pentru sănătate repartizate bugetelor locale - municipal, orăşeneşti şi comunale.

Art.11 Se autorizează Delegaţia permanentă a Consiliului judeţean Arad ca în procedură de urgenţă să aprobe eventualele modificări de buget pe acest an.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia programe-prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot