H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 2 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 2

din data: 02.03.1994
privind stabilirea taxelor speciale pentru agenţi economici şi proprietari ai mijloacelor de transport având tonaje care depăşesc prevederile legale


Având în vedere:
- referatul nr. 3049 din 28 ianuarie 1994 al Direcţiei programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean Arad privind stabilirea taxelor speciale pentru agenţi economici şi proprietari ai mijloacelor de transport având tonaje care depăşesc prevederile art. 21 din Legea nr. 13/1974;
- art. 59 lit.1 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală şi Ordonanţa nr. 15/1992a Guvernului României cu privire la impozite şi taxe, aprobată prin Legea nr. 114/1992.

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc taxe speciale pentru folosirea drumurilor publice de către agenţi economici şi proprietarii mijloacelor de transport auto de tonaje mari din judeţul Arad, după cum urmează:


Nr. crt.
Categoria mijlocului de transport de tonaj
Taxa anuală pe mijlocul de transport
0
1
2
1
Autovehicule cu tonaj pe osie simplă de 7,5 tone şi peste 7,5 to

100
2
Autovehicule cu tonaj pe osie dublă de 12 tone şi peste 12 tone

130
3
Autovehicule tip autoremorchere, trailer, autospeciale, etc. cu tonaj până la 20 tone

150
4
Autovehicule tip autoremorchere, trailer, autospeciale, etc. cu tonaj de peste 20 tone

180
5
Autovehicule tip autoremorchere, trailer, autospeciale, etc. cu tonaj de peste 40 tone

200

Art.2 Sunt scutiţi de plata taxelor speciale, autovehiculele regiilor autonome şi societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de transport în comun şi cele care transportă deşeuri menajere.

Art.3 Plata taxelor speciale pentru folosirea drumurilor publice va fi achitată în proporţie de 50% până la data de 30 iunie, iar integrală până la 31 octombrie 1994. În caz de neplată în termen se vor percepe majorări de întârziere conform legilor în vigoare.

Art.4 Încasarea taxelor speciale se va face prin organele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat potrivit sistemului de încasare a impozitelor şi taxelor.

Art.5 Aceste taxe se vor vira în cont cu destinaţie specială pentru Consiliul judeţean Arad, sumele încasate vor fi utilizate numai pentru întreţinerea drumurilor publice, conform repartizării făcute de acesta.

Art.6 Taxele speciale stabilite în prezenta hotărâre sunt valabile pentru anul 1994.

Art.7 Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean Arad, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot