H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 6 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 6

din data: 02.03.1994
privind schimbarea denumirii unei străzi în oraşul Pâncota


Având în vedere:
- referatul nr. 4721/1994 al Direcţiei coordonare - organizare cuprinzând propunerea de schimbare a denumirii str. Luncii în str. Ioan Burza din oraşul Pâncota;
- prevederile art. 59 lit. "s" din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale;
În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Schimbarea denumrii str. Luncii în str. Ioan Burza în oraşul Pâncota.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consiliul local Pâncota şi Direcţia coordonare-organizare a Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot