H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 8 / 10.05.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 8

din data: 10.05.1994
privind modificarea Hotărârii nr. 18/1993 referitoare la subordonarea regiilor judeţene apă-canal şi termoficare


Având în vedere:
- referatul Direcţiilor programe, prognoze şi buget-finanţe şi organizare coordonare;
- prevederile art. 52 din Legea nr. 59/1991;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se modifică art.3 al Hotărârii nr. 18/1883 a Consiliului judeţean Arad după cum urmează: "Regia autonomă de termoficare va funcţiona sub autoritatea Consiliului judeţean administrând patrimoniul existent pe raza municipiului Arad, iar baza tehnico-materială şi celelalte elemente de patrimoniu din teritoriu trec sub autoritatea următoarelor consilii locale":


Consiliul local
Val. mijl. fixe
Nr. personal
Nădlac
53587
8
Chişineu Criş
35322
7
Ineu
88458
7
Lipova
72184
6
Sebiş
39063
8

TOTAL PERSONAL
36

Art.2 Art.6 va avea următorul cuprins: "Centrala termică din Moneasa, care asigură servicii de profil pentru unele capacităţi de cazare din staţiunea aflată în prezent în administrarea Consiliului local Moneasa, va trece începând cu data de 01.06.1994 în administrarea directă a Consiliului judeţean, pe bază de protocol de predare-primire în care se vor evidenţia toate bunurile de patrimoniu, corporale şi necorporale evaluate la zi."

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot