H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 11.07.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 11.07.1994
privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Arad pe anul 1994H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Bugetul Consiliului judeţean cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia acestuia şi repartizate pentru realizarea acţiunilor culturale, de gospodărie comunală şi locuinţe, transporturi şi comunicaţii, organele autorităţii executive, precum şi pentru alte acţiuni.
Bugetul Consiliului judeţean se stabileşte la venituri respectiv cheltuieli la nivelul sume de 16751,2 mil. lei.
Resursele bugetare ale Consiliului judeţean se constiutie din:
1. Venituri proprii 2338,4 mil lei
2. Sume defalcate din impozitul pe salarii 4213,4 mil. lei
3. Transferuri din bugetul de stat 10199,4 mil. lei
din care:
a) Pentru asigurarea protecţiei sociale a
populaţiei pentru energia termică şi transportul
urban de călători 4310,0 mil. lei
b) Pentru investiţii 5889,4 mil. lei

Sinteza bugetului Consiliului judeţean la partea de venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuielile pe capitole şi titluri de cheltuieli este prezentată în anexa nr.1

Art.2 Categoriile de venituri şi cheltuieli avute în vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3 Încasarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri ale bugetelor locale pe anul 1994 se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care au a obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum şi potrivit prevederilor dispoziţiilor legii bugetului de stat pe acest an.

Art.4 În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului judeţean pe anul 1994 se prezintă astfel:UM = mil. lei
TOTAL CHELTUIELI
16751,2
din care:

1. CHELTUIELI CURENTE
9926,8
din care:

a) cheltuieli de personal
1589,8
b) cheltuieli materiale şi servicii
2475,4
c) subvenţii - total -
5861,6
din care:

- pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică şi transportul urban de călători
4699,4
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
6555,5
3. REZERVA BUGETARÃ
268,9

Cheltuielile prevăzute în bugetul Consiliului judeţean pe anul 1994 reprezintă limite maxime, modificarea, angajarea şi efectuarea acestora realizându-se în condiţiile legii.

Art.5 Cheltuielile de capital ale Consiliului judeţean (anexa nr. 5) finanţate de la buget sînt în sumă de 6555,5 mil. lei din care pentru obiectivele şi lucrările de investiţii noi şi în continuare nominalizate în anexa nr. 7 la Legea bugetului pe anul 1994 5889,4 mil. lei.
Lista cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din bugetul Consiliului judeţean se va aviza în prealabil de către Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, modificările valorice în cursul anului între obiectivele de investiţii cu excepţia majorării poziţiei "dotări independente" se vor efectua la propunerea justificată a ordonatorului principal de credite după obţinerea unui nou aviz.

Art.6 Repartizarea pe bugete locale a transferurilor din bugetul de stat pentru protecţia socială a populaţiei vizând energia termică livrată de către alţi producători şi la tarife superioare celui unic practicat de către Regia autonomă de electricitate "RENEL" precum şi pentru asigurarea serviciilor de transport urban în comun de călători a sumelor defalcate din impozitul pe salarii respectiv nivelele minime de cheltuieli pentru sănătate şi asistenţă socială sînt prezentate în anexa nr. 3.

Art.7 Categoriile de acţiuni şi instituţii publice din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale pentru care s-au prevăzut limite minime de cheltuieli ce urmează a se cuprinde şi asigura din bugetele locale sînt prezentate în anexa nr.4.

Art.8 Fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului judeţean este de 268,9 mil. lei şi reprezintă 1,6 % din totalul cheltuielilor.

Art.9 Consiliul judeţean Arad autorizează Delegaţia permanentă ca în numele său să avizeze eventualele modificări ale bugetului judeţean pe anul 1994. Toate modificările de buget avizate de căte Delegaţia permanentă se vor supune aprobării Consiliului judeţean.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot