H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 10.11.1994
privind rectificarea bugetului Consiliului judeţean Arad pe anul 1994H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Nivelurile rectificate ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.1/1994 pentru judeţul Arad sînt următoarele:
mii lei

INDICATORII
Program aprobat
Influenţe +
Program rectificat
din care sume bloc. 50% conf art. 10 din Ord. 1/1994
1. Sume defalcate din imp. pe salarii
11696800
4300000
15996800
x
2. Nivel. minime de chelt. aferente acţiunilor transf. autorit. publice locale pentru:
a) Sănătate
3623000
2000000
5623000
x
b) Asist. socială
874800
300000
1174800
x
3. Transfer. de la bugetul către bugetele locale

14156100

2000000

16156100

2359325
din care:
a) Asig. prot. sociale a populaţiei
4393000
-
4393000
809265
b) Investiţii
9763100
2000000
11763100
1550060

Art.2 Aprobă pe ordonatori de credite indicatorii din programul rectificat potrivit anexei nr. 1 la hotărâre.

Art.3 Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru protecţia socială şi investiţii, blocate potrivit Ordonanţei nr.1/1994 sînt prezentate în anexa nr.2 la hotărâre. Aceste fonduri nu pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii principali de credite decît după deblocarea acestora cu aprobarea primului-ministru, pe baza cererilor justificative ale ordonatorilor cu avizul Ministerului Finanţelor.

Art.4 Nivelurile reactualizate de resurse bugetare ale Consiliului judeţean se prezintă după cum urmează:
TOTAL VENITURI
Program
H. 10/1994
Program reactualizat
Influenţe +
TOTAL VENITURI
16751195
18074863
1323668
din care:a) Venituri proprii
2338370
2768100
429730
b) Sume defalcate din impozitul pe salarii

4213365

4776448

563083
c) Transferuri din bugetul de stat - total -

10199460

10530315

330855

Art.5 La cheltuieli comparativ cu nivelurile prevăzute în Hotărârea nr.10/1994, se aprobă următoarele modificări:UM = mii lei
CHELTUIELI TOTAL
+ 1323668
din care:

1. Cheltuieli curente
+ 847750
1.1 Cheltuieli de personal
+ 356600
1.2 Cheltuieli materiale şi servicii
+ 468630
1.3 Subvenţii total
+ 22520
2. Cheltuieli de capital
+ 575918
3. Rezerva bugetară
- 100000

Sinteza bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean Arad la partea de venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole şi titluri de cheltuieli este prezentată în Anexa nr.3 la hotărâre.

Art.6 Cheltuielile de capital ale Consiliului judeţean Arad pe capitole, ordonatori, obiective şi surse de finanţare sînt cele din anexa nr.4 la hotărâre.

Art.7 Consiliul judeţean Arad autorizează Delegaţia permanentă ca în numele său să avizeze eventualele modificări ale bugetului pe anul 1994.
Toate modificările de buget avizate de către Delegaţia permanentă se vor supune aprobării Consiliului judeţean.

Art.8 Compartimentele de specialitate ale Consiliului judeţean vor urmări, analiza şi propune Delegaţiei permanente dacă este cazul retragerea resurselor pe care Consiliul judeţean le repartizează în vederea redistribuirii acestora către alţi ordonatori. Retragerea resurselor se va face numai cu consimţământul consiliilor locale, reprezentând modificare de buget.

Art.9 Direcţia programe, prognoze, buget finanţe va asigura prin compartimentele de specialitate transmiterea către ordonatorii de credite a nivelurilor reactualizate în termen de trei zile de la aprobare.
Prezenta hotărâre, inclusiv anexele, se vor transmite în două exemplare şi la Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot