H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 12 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 12

din data: 10.11.1994
privind reorganizarea pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară a Regiei autonome de drumuri judeţene Arad şi înfiinţarea Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad


Având în vedere:
- referatul Comisiei constituită prin Dispoziţia nr. 30/1993 a preşedintelui Consiliului judeţean Arad, privind modificarea statutului Regiei de drumuri judeţene Arad şi înfiinţarea Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad;
- Ordonanţa nr. 69/1994 art.2 alin.4 al Guvernului României privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local;
- prevederile art.59 lit. h, m, a Legii nr. 69/1991;
În temeiul art. 62 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 1995, Regia autonomă de drumuri judeţene Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Digului nr. 1, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară având ca obiect de activitate întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes judeţean şi local, precum şi activităţi industriale, de construcţii şi transport, prestări de servicii, activităţi de laborator, cercetare-proiectare, comerţ interior şi exterior.

Art.2 Pentru asigurarea desfăşurării legale a relaţiilor economico-financiare între Regia autonomă de drumuri şi poduri a judeţului Arad şi Consiliul judeţean Arad, se înfiinţează începând cu data de 1 decembrie 1994 Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Arad cu fonduri alocate de la bugetul judeţean, pe bază de gestiune economică şi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Arad str. Gh. Popa nr. 1 bis.

Art.3 Obiectul de activitate al Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad îl constituie administrarea, exploatarea şi dezvoltarea drumurilor şi podurilor judeţene şi locale având structura organizatorică corespunzătoare obiectului şi atribuţiilor stabilite (conform anexei nr. 1).

Art.4 Lucrările de întreţinere, reparaţii, dezvoltarea şi modernizarea drumurilor şi podurilor judeţene şi locale se realizează pe bază de contracte încheiate între Regia autonomă de drumuri judeţene Arad şi Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad în limita fondurilor bugetului judeţean destinate acestui scop, Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad având obligaţia de a asigura contracte pentru utilizarea cu prioritate a sumelor alocate în acest scop către Regia autonomă de drumuri judeţene, iar Regia autonomă de drumuri judeţene de a folosi baza material-umană şi financiară aflată în administrarea sa pentru realizarea lucrăilor şi obiectivelor stabilite periodic la capitolul drumuri de către Consiliul judeţean Arad; o serie de lucrări care depăşesc capacitatea de execuţie a Regiei, precum şi altele care nu intră în specificul de activitate al acesteia pot fi contractate de către Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad cu alţi agenţi economici din judeţ, în condiţiile legii.

Art.5 Consiliul judeţean Arad în calitate de deţinător al domeniului de interes public, judeţean, încredinţează spre administrare, Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad un patrimoniu public constituit din reţeaua de drumuri şi poduri de interes judeţean (drumuri judeţene, comunale precum şi alte elemente de patrimoniu) conform anexei nr.2, evaluat în condiţiile legii.
Pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome de drumuri judeţene, Consiliul judeţean Arad încredinţează acesteia spre administrare un patrimoniu în valoare de 294,7 mil. lei (conform anexei nr.3).

Art.6 Regia autonomă de drumuri şi poduri a judeţului Arad îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr.4.
Conducerea Regiei autonome de drumuri şi poduri a judeţului Arad este exercitată de un consiliu de administraţie alcătuit din 7 persoane.
Funcţia de director se supune prevederilor legii contractului de management specific regiilor autonome.

Art.7 În vederea asigurării funcţionalităţii celor două unităţi, bunurile materiale încredinţate în administrarea Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad, precum şi personalul aferent, vor fi predate de către Regia autonomă de drumuri judeţene prin protocol până la data înfiinţării Administraţiei de drumuri şi poduri judeţene, persoanele preluate de către acestea din urmă fiind considerate transferate în interesul serviciului.
Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului va funcţiona pe baza unui regulament propriu, care se va înainta spre aprobarea Delegaţiei Permanente a Consiliului judeţean.

Art.8 Patrimoniul încredinţat spre administrare conform art. 5 şi patrimoniul propriu al Regiei intră sub incidenţa domeniului public şi privat al Consiliului judeţean Arad sau, după caz, al unor consilii locale şi poate fi modificat numai cu aprobarea Consiliului judeţean.

Art.9 Stabilirea categoriilor de lucrări supuse contractării cu terţi, dotarea capacităţilor de producţie şi prestări servicii, completarea, extinderea sau diminuarea obiectului de activitate se fac cu aprobarea Delegaţiei permanente a Consiliului judeţean Arad.

Art.10 Regia autonomă de drumuri şi poduri a judeţului Arad se poate asocia sau participa la alte acţiuni în limita competenţei acordate de Delegaţia permanentă a Consiliului judeţean pentru fiecare caz în parte.

Art.11 Structura organizatorică a regiei se aprobă de către Consiliul de administraţie cu avizul Delegaţiei permanente a Consiliului judeţean Arad.

Art.12 Salarizarea personalului din cadrul regiei se face de către consiliul de administraţie prin negocierea contractului colectiv de muncă în conformitate cu prevederile legale.

Art.13 Regia autonomă de drumuri şi poduri a judeţului execută lucrări şi prestări servicii pentru drumuri şi străzi de interes local pe bază de contract direct încheiat cu consiliile locale sau beneficiarul drumurilor locale.

Art.14 În termen de 90 de zile de la data modificării statutului regiei, consiliul de administraţie va asigura intrarea în legalitate privind regimul de evaluare a bunurilor, mijloacelor şi a patrimoniului şi va asigura înregistrarea acestora în circuitul legal al regiilor autonome.

Art.15 Prezenta hotărâre modifică corespunzător decizia nr. 337/1991 privind reorganizarea Direcţiei judeţene de drumuri şi poduri şi se comunică:
- Direcţiilor programe, prognoze şi buget-finanţe, coordonare, organizare şi urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice ale Consiliului judeţean Arad;
- Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, Regiei autonome de drumuri şi poduri a judeţului şi prin grija acesteia celor interesaţi,
- Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot