H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 10.11.1994
privind aprobarea numărului de personal şi a organigramei serviciilor publice judeţene


Având în vedere:
- referatul comun al Direcţiei programe, prognoze, buget-finanţe, şi Direcţia coordonare-organizare, nr. 4798/7.11.1994 privind aprobarea numărului de personal şi a organigramei serviciilor publice judeţene;
- prevederile art. 59 lit. k din Legea nr. 69/1991;
În temeiul art.62 din Legea nr. 69/1991


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Începând cu data de 01.01.1995, se aprobă organigrama serviciilor publice ale Consiliului judeţean Arad, cu un număr de 131 posturi conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Hotărârea nr.3/12.03.1993 a Consiliului judeţean Arad se abrogă.

Art.3 În termen de 60 zile de la data aprobării prezentei hotărâri, direcţiile stabilite prin organigramă, vor definitiva noul regulament de organizare şi funcţionare precum şi fişele posturilor pentru personalul din subordine.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica celo interesaţi prin Direcţia coordonare-organizare a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot