H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 19 / 21.12.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 19

din data: 21.12.1994
privind aprobarea cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu în străinătate pentru salariaţii serviciilor publice judeţene


Având în vedere:
- referatul nr. 5460/15.12.1994 al Direcţiei coordonare - organizare privind aprobarea cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu în străinătate;
- prevederile art.62 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Personalul care se deplasează în interes de serviciu în străinătate are dreptul la:
a) salariul integral şi celelalte drepturi aferente în lei, în ţară;
b) diurnă în valută şi plafon de cazare;
c) contravaloarea transportului;
d) cheltuieli neprevăzute în limita maximă de 30% din totalul diurnei şi plafonului de cazare.

Art.2 Cuantumul diurnei se stabileşte pe trei categorii, ţinând seama de funcţia personalului care compune delegaţia, potrivit anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
Cuantumul diurnei în valută, pe ţări este cel prevăzut în anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 647/1993.

Art.3 Perioada pentru care se acordă diurnă în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:
- momentul decolării avionului la plecarea în străinătate şi momentul aterizării avionului la sosirea în ţară, deci şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României.
- momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la întoarcerea în ţară.
Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel:
-50% până la 12 ore;
- 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

Art.4 În cazul în care partenerul extern suportă cheltuielile de masă, dar nu şi bani de buzunar, cuantumul diurnei va fi mai mic cu 70% faţă de nivelul prevăzut la art.1.
Pe timpul necesar călătoriei, până la localitatea din ţara de destinaţie, se acordă diurnă şi cazare în valută în condiţiile stabilite de prezenta hotărâre.
În situaţia în care partenerii externi suportă numai parţial cheltuielile privind masa, diferenţa de 70% din diurnă se acordă în funcţie de numărul meselor asigurate, luându-se în calcul:
- 15% pentru micul dejun;
- 50% pentru masa de prânz;
- 35% pentru masa de seară;

Art.5 Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, fax, comisioane de schimb şi alte asemenea se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei şi al plafonului de cazare, la care are dreptul persoana.
În cazul în care deplasarea se face cu mijloace auto, se vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi lubrefianţilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde.

Art.6 Sumele în valută cuvenite în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.
Justificarea sumelor în valută cheltuite, cu excepţia celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de preşedintele Consiliului judeţean.
În cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.
În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria sa răspundere.
Eventualele penalizări de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului valutar la data depunerii valutei datorate.

Art.7 Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalităţile de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de preşedintele Consiliului judeţean.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia programe, prognoze, buget-finanţe şi Direcţia coordonare-organizare ale Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot