H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 21.12.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 21.12.1994
privind revenirea la denumirile vechi şi atribuirea de denumiri noi pentru unele străzi şi pieţe din municipiul Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 5421 din 14.12.1994 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a Direcţiei coordonare - organizare prin care se propune revenirea la vechile denumiri şi schimbarea denumirii pentru unele străzi şi pieţe din municipiul Arad.
- prevederile art.59 lit. "s" din Legea nr. 69/1991,

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se modifică denumirea străzilor cuprinse în anexa nr.1 din municipiul Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul local al municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot