H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 4 / 28.03.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 4

din data: 28.03.1995
privind stabilirea normelor orientative pentru separarea patrimoniului aflat în administrarea regiilor autonome de subordonare judeţeană, în patrimoniu public şi patrimoniu privat al statului


În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă normele orientative pentru separarea patrimoniului aflat în administrarea regiilor autonome de subordonare judeţeană, în patrimoniu public şi privat al statului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează regiile judeţene şi direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot