H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 06.04.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 06.04.1995
privind înfiinţarea Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare Arad -ADAR-


Având în vedere:
- referatul Direcţiei administraţie publică a Consiliului judeţean nr. 1974 din 4.04.1995 privind înfiinţarea unui serviciu public pentru promovare şi dezvoltare în vederea stimulării întreprinzătorilor autohtoni şi străini, prestări servicii profitabile şi dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- prevederile art. 59 şi 82 din Legea administraţiei publice locale;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare Arad - ADAR -, cu sediul în Arad, str. Unirii nr. 19, serviciu public subordonat Consiliului judeţean, cu personalitate juridică, funcţionând pe bază de gestiune economică proprie şi cont în bancă.

Art.2 (1) Obiectul de activitate al ADAR Arad îl constituie prestarea de servicii de interes public în vederea elaborării de programe-prognoze şi studii de dezvoltare economico-socială a judeţului, pentru stimularea întreprinzătorilor autohtoni şi străini, în iniţierea şi desfăşurarea de activităţi profitabile, benefice dezvoltării economico-sociale a judeţului Arad.

(2) În activitatea sa ADAR va colabora cu toate consiliile locale interesate şi persoane fizice - juridice române sau străine.

Art.3 În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, se va elabora statutul ADAR în care se vor prevedea principiile de organizare şi funcţionare, numărul şi structura personalului, modalităţile de finanţare.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot