H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 12.05.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 12.05.1995
privind adoptarea bugetului propriu al Consiliuliu judeţean Arad pe anul 1995


Având în vedere:
- prevederile Legii 22/1994 a bugetului de stat pe anul 1995;
- analizele efectuate împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice şi consiliile locale privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, în vederea întocmirii proiectului de buget al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale;
- expunerea de motive privind adoptarea bugetului judeţean pe anul 1995;
- prevederile art. 59 lit.e din legea nr. 69/1991,

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Repartizarea pe categorii de bugete locale: judeţean, municipal, orăşeneşti şi comunale, a veniturilor proprii, a sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a subvenţiilor transmise din bugetul de stat pe anul 1995, este cea prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Resursele bugetare pe ansamblul bugetelor locale se constituie din:UM = mil. lei
- Venituri proprii
17.860,0
- Sume defalcate din impozitul pe salarii
23.260,6
- Subvenţii primite de la bugetul de stat
21.385,8
din care pentru:

- Protecţia socială a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători

4.885,8
- Investiţii
16.500,0

Art.2 Categoriile de venituri şi cheltuieli avute în vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1995 sunt prevăzute în anexa nr.2 la hotărâre.
Cheltuielile aferente acţiunilor: învăţământ, sănătate şi asistenţă socială a căror finanţare se asigură de către autorităţile publice locale reprezintă limita minimă.

Art.3 Veniturile bugetelor locale, precum şi actele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri sunt prezentate în anexa nr.3.

Art.4 Se adoptă bugetul Consiliului judeţean cuprinzând resursele financiare mobilizate la dispoziţia acestuia şi repartizate pentru: cultură, gospodărie comunală şi locuinţe, transporturi şi comunicaţii, organele autorităţii executive şi alte acţiuni.
Bugetul Consiliului judeţean, atât la venituri cât şi la cheltuieli este dimensionat la nivelul sumei de 23.087,3 mil. lei şi este structurat pe seama următoarelor resurse bugetare:UM = mil.lei
1. Venituri proprii
700,0
2. Sume defalcate din impozitul pe salarii
10.590,0
3. Subvenţii de la bugetul de stat
11.797,3
din care pentru:

- protecţia socială a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători

4.662,5
- investiţii
7.134,8

Art.5 În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului judeţean pe anul 1995 se prezintă astfel:UM = mil.lei
TOTAL CHELTUIELI
23.087,3
din care:

1. CHELTUIELI CURENTE
14.397,9
din care.

- cheltuieli de personal
905,9
- cheltuieli materiale şi servicii
724,8
- subvenţii total
7.067,2
- transferuri
5.700,0
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
8.080,8
3. REZERVA BUGETARÃ
608,6

Cheltuielile cuprinse în buget reprezintă limită maximă, modificarea şi angajarea acestora realizându-se în condiţiile legii.
Sinteza bugetului, la partea de venituri pe capitole şi subcapitole respectiv la cheltuieli pe capitole şi titluri de cheltuieli este prezentată în anexa nr.4 la hotărâre.

Art.6 Obiectivele de investiţii cu finanţare parţială sau integrală din bugetele locale sunt cele cuprinse în anexa nr. 5 la hotărâre.
Cheltuielile de capital ale Consiliului judeţean Arad pe anul 1995 sunt în sumă de 8.080,8 mil. lei.

Art.7 Detalierea cheltuielilor pe capitole, articole şi aliniate se prezintă conform anexelor 6-10 la hotărâre.

Art.8 În termen de 15 zile de la aprobarea bugetului, compartimentul de specialitate al Consiliului judeţean Arad va prezenta spre aprobare Delegaţiei permanente desfăşurarea pe trimestre a nivelelor cuprinse în bugetul pe anul 1995.

Art.9 Consiliul judeţean Arad abilitează Delegaţia permanentă ca în numele său să avizeze eventualele modificări ale bugetului pe anul 1995, în intervalul dintre şedinţele acestuia. Toate modificările de buget avizate de către Delegaţia permanetă se vor supune aprobării la prima şedinţă a Consiliului judeţean.

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot