H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 30.06.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 30.06.1995
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome de drumuri şi poduri a judeţului Arad pe anul 1995


- Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/21.03.1995;
- Hotărârea Guvernului nr. 234/10.04.1995 cu indicatorii specifici pe baza cărora se va calcula eficienţa economică pe anul 1995.
- Ordonanţa Guvernului nr. 15/9.08.1993 privind unele măsuri pentru restructurarea regiilor autonome.
- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 596/28.03.1995 de aplicare a normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat.

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome de drumuri şi poduri a judeţului Arad pe anul 1995, conform anexelor 1-9.

Art.2 Se aprobă cota de vărsământ la buget, reprezentând 50% din profitul net rămas după constituirea fondurilor legale.

Art.3 Se aprobă rata profitului ca indicator specific de măsurare a eficienţei economice pe anul 1995 pentru calculul creşterii salariului mediu lunar admisibil.

Art.4 Cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate cuprinse în anexa nr.1 reprezintă limita maximă.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot