H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 28 / 27.09.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 28

din data: 27.09.1995
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr.4/1995, modificată cu Hotărârea nr.18/1995 privind separarea patrimoniului regiilor autonome


- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, înregistrată sub nr.3994/12 sept.1995;
- Prevederile HG nr.113/1992, ale art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.69/1994, aprobată cu Legea nr.135/1994 şi ale art.59, litera "c" din Legea nr.69/199l,
In temeiul art.62 din Legea nr.69/1991,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se modifică şi se completează cap.III din normele orientative pentru separarea patrimoniului regiilor autonome în patrimoniu public şi patrimoniu privat al judeţului, aprobate prin Hotărârea nr.18/1995, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia autonomă de drumuri şi poduri a judeţului Arad, Administraţia drumurilor judeţene Arad precum şi direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot