H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 34 / 31.10.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 34

din data: 31.10.1995
privind rectificarea nivelelor resurselor şi cheltuielilor bugetare pe anul 1995


- prevederile Legii nr.10/1991 Legea finanţelor publice;
- prevederile Legii nr.69/1991, Legea administraţiei publice locale, art.59, lit."e" şi art.62;
- expunerea de motive a Direcţiei programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean Arad,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă rectificarea nivelelor resurselor şi cheltuielilor bugetare pe anul 1995, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă modificarea creditelor bugetare pe capitole şi titluri de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului judeţean Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Delegaţia permanentă a Consiliului judeţean este împuternicită să efectueze modificări în limita prevederilor legale în bugetul judeţean pe anul 1995, supunând ulterior aprobării Consiliului judeţean toate modificările propuse.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot