H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 39 / 28.12.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 39

din data: 28.12.1995
privind actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995


- Prevederile Legii nr.69/1991 "Legea administraţiei publice locale" art.59 lit."e" şi art.62;
- Prevederile Legii nr.10/1991 "Legea finanţelor publice";
- Prevederile HG.936/21.XI.1995 privind ajutorul social;
- Expunerea de motive a Direcţiei programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean Arad


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă actualizarea resurselor bugetare pe categorii de bugete locale (judeţean, municipal, orăşeneşti şi comunale) potrivit anexelor 1, 1a, 1b la hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean Arad pe anul 1995 potrivit anexei nr.2 la hotărâre.

Art.3 Se aprobă programul actualizat de subvenţii la instituţiile de cultură pe anul 1995 potrivit anexei 3 la hotărâre.

Art.4 Compartimentul de specialitate al Consiliului judeţean Arad va asigura comunicarea la ordonatori a nivelelor actualizate cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot