H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1998

Hotărâre adoptată - Nr. 43 / 12.10.1998

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 43

din data: 12.10.1998
privind constituirea Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane şi numirea membrilor ei


Văzând:
- referatul direcţiei Administraţie Publică locală nr. 6170 / 08.10.1998, privind propunerea de înfiinţare a Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane;
- HG nr. 1269/1996 modificată prin HG nr. 811/1997 privind prevenirea accidentelor turistice şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
În temeiul art. 66 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se constituie Comisia judeţeană pentru omologarea traseelor turistice montane de pe lângă Consiliul Judeţean Arad.

Art.2. Se stabileşte componenţa Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane în următoarea componenţă:

Grup de lucru
Comisia interjudeţeană
1.
Andreica Cristian
- membru
x
x
2.
Blaga Radu
- secretar
x
x
3.
Boticiu Ioan
- membru
x
x
4.
Oprea Corneliu
- membru
x
x
5.
Mariş Pavel
- membru
x
x
6.
Morar Gheorghe
- membru
x
x
7.
Mocanu Mariana
- membru


8.
Borza Gavril
- preşedinte
x
x
9.
Ciuleac Ioan
- membru


10.
Ivănescu Nicoale
- membru


11.
Popescu Gabriel
- membru
x
x
12.
Bakos ªtefan
- membru


13.
Feller Nicolae
- membru
x
x
14.
Palcu Simion
- membru


15.
Stana Ioan
- membru


16.
ªerban Ovidiu
- membru
Se stabileşte grupul operativ de lucru şi comisia interjudeţeană conform numirilor de mai sus.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la aprobarea ei şi se comunică celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot