H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 4 / 08.01.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 4

din data: 08.01.1999
privind modificare componenţei Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Administraţie Publică nr. 7962/ 15.12. 1998, privind propunerea de modificare a componenţei Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane;
- procesul verbal nr. 1 din 24.11.1998 al Comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane;

În temeiul art. 66 din Legea nr. 69 din 1991 a Administraţiei Publice Locale, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Componenţa comisiei judeţene pentru omologarea traseelor turistice montane, se modifică şi se completează şi va avea următoarea componenţă:
1. Borza Gavril - preşedinte
2. Blaga Radu - secretar
3. Andreica Cristian - membru
4. Boticiu Ioan - membru
5. Oprea Corneliu - membru
6. Mariş Pavel - membru
7. Morar Gheorghe - membru
8. Dreve Horia - membru
9. Mocanu Mariana - membru
10. Ciuleac Ioan - membru
11. Moţoi Dan - membru
12. Popescu Gabriel - membru
13. Bacoş ªtefan - membru
14. Feler Nicolae - membru
15. Palcu Simion - membru
16. Stana Ioan - membru
17. ªerban Ovidiu - membru
18. Tulucan Tiberiu - membru
19. Mera Eugen - membru
20. Vişa Dan - membru

Art. 2 Hotărârea nr. 43 din 12. 10. 1998 se abrogă.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura Arad
- Comisia judeţeană pentru omologarea traseelor turistice montane

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot