H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 8 / 22.01.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 8

din data: 22.01.1999
privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Arad a unor bunuri de interes judeţean


Având în vedere,
- Referatul nr. 278 din 14.01.1999 al Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Arad privind necesitatea adoptării unei hotărâri prin care să se declare ca aparţinând domeniului public al judeţului Arad, bunuri de interes public judeţean care au fost determinate ca atare având în vedere uzul şi folosinţa acestora;
- Prevederile articolului 3 alin.3 şi articolul 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În temeiul articolului 66 din Legea nr. 69/1991 - Legea administraţiei publice locale, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se declară ca aparţinând domeniului public al judeţului Arad, bunurile de interes public judeţean prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Domeniul privat al judeţului Arad este alcătuit din bunurile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Unităţile economice şi instituţiile care au în concesiune sau în administrare bunurile de interes judeţean public şi privat în termen de 4 luni, vor întocmi documentaţiile necesare, vor face demersurile şi vor reglementa situaţia juridică a terenurilor, conform prevederilor legale.

Art.4 Inventarul bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 se va face în termen de 9 luni de la data prezentei hotărâri, de către o comisie numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, pe baza normelor tehnice ce vor fi aprobate de Guvern.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot