H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 22.03.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 22.03.1999
cu privire la aprobarea taxei de concesiune pe anul 1999 pentru bunurile din patrimoniul judeţean date în folosinţă agenţilor economici


Având în vedere,
- Prevederile art.9 pct.3 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;
- Prevederile art.2, alin. 1 şi alin. 2 lit. c şi k şi art.4 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;
- Expunerea de motive cu privire la concesionarea bunurilor din patrimoniul judeţean către Regia autonomă apă-canal şI SC Aeroport Arad SA,

In temeiul art.66 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă nivelul taxei de concesiune (redevenţă) pe anul 1999 astfel :
- Regia autonomă apă-canal 3500 mil.lei
- SC Aeroport Arad SA 128 mil.lei
Taxa de concesiune constituie venit al bugetului judeţean şi se varsă în contul Consiliului judeţean Arad nr. 212202073519941 deschis la Trezoreria municipiului Arad în cote proporţionale cu numărul lunilor rămase până la 31.XII.1999.

Art.2 Taxa de concesiune urmează a se vira şi în anul 2000 până la actualizarea acesteia, în cote lunare de 8,3 % din nivelul stabilit pe anul 1999.

Art.3 Serviciul de patrimoniu al Consiliului judeţean Arad va asigura întocmirea contractelor de concesiune în termen de 30 zile de la aprobarea hotărârii.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Concesionari;
- Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot