H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 22 / 22.03.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 22

din data: 22.03.1999
privind aprobarea plăţii unei cotizaţii de 50 lei/locuitor/an, pentru anul 1999, către Federaţia Judeţelor din România.


Având în vedere :
- referatul nr. 1201/17.02.1999, al Direcţiei Relaţii Publice a Consiliului Judeţean Arad, privind aprobarea plăţii pentru anul 1999, a unei cotizaţii de 50 lei/locuitor/an, către Federaţia Judeţelor din România;
- adresa FJR nr.4/13.02.1999;
- prevederile art.58 din Legea nr. 189/1991 privind finanţele publice locale

În temeiul art.66 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă plata pentru anul 1999, către Federaţia Judeţelor din România a unei cotizaţii reprezentînd echivalentul a 50 lei/locuitor/an, respectiv suma de 24.380.850 lei/an

Art.2 Prin grija Direcţiei economice a CJA, suma respectivă va fi inclusă în bugetul de venituri şi cheltuieli al CJA, pentru anul 1999.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se încredinţează Direcţia economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot