H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 23 / 22.03.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 23

din data: 22.03.1999
privind aprobarea plăţii unei contribuţii de 0,004 Euro/locuitor/an pentru finanţarea funcţionării organelor Euroregiunii Dunăre- Crişuri - Mureş - Tisa


Având în vedere:
- referatul nr. 1784/17.03.1999, al Direcţiei Relaţii Publice a Consiliului Judeţean Arad, privind aprobarea plăţii unei contribuţii de către judeţul Arad către Euroregiunea Dunăre-Crişuri-Mureş-Tisa;
- nota de fundamentare WD (V) TM 2602 privind asigurarea mecanismelor de finanţare pentru Cooperarea Regională DKMT;
- art. 58 din Legea nr. 89/1998 privind finanţele publice locale;

În temeiul articolului 66 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă plata contribuţiei judeţului Arad de 0,004 Euro/locuitor/an, pentru finanţarea cheltuielilor privind Cooperarea Regională Dunăre-Crişuri-Mureş-Tisa.

Art.2 Prin grija Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad, suma respectivă va fi inclusă în bugetul anului 1999 şi anii următori.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi plata la scadenţă a contribuţiei se încredinţează Direcţia Relaţii Publice şi Direcţia Economică din Consiliul judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot