H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 25 / 31.03.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 25

din data: 31.03.1999
privind completarea şi modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului judeţean Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 445 din 19.01.1999 al unui grup de consilieri judeţeni privind necesitatea modificării şi completării unor prevederi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului judeţean Arad;
- raportul de specialitate întocmit de Secretarul Consiliului judeţean Arad;
- prevederile art.63 lit."k" din Legea nr. 69/1991;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Articolul 19 alin.1 se completează cu următorul text:"care este obligatoriu" şi va avea următoarea redactare:
Art.19 - Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului vor fi însoţite de o expunere de motive şi de regulă, de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, precum şi de avizul comisiei de specialitate, care este obligatoriu.

Art.2 Articolul 25 se completează cu următorul text: "Votul cu privire la persoane va fi secret" şi va avea următoarea redactare:
Art.25 - În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de funcţionarea al consiliului prevede o altă majoritate. În caz de paritate de voturi, proiectul de hotărâre nu se adoptă, discutarea lui poate fi făcută în şedinţa următoare. Votul cu privire la persoane va fi secret.

Art.3 Articolul 26 alin.1 se completează cu următorul text: "cele privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor agenţilor economici de sub autoritatea sa şi ai instituţiilor publice de interes judeţean" şi va avea următoarea redactare:
Art.26 - Hotărârile privind bugetul judeţean, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, cele privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor agenţilor economici de sub autoritatea sa şi ai instituţiilor publice de interes judeţean, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot