H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 32 / 31.03.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 32

din data: 31.03.1999
privind majorarea aportului Consiliului judeţean Arad la capitalul social al SC ARTERM SA Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 273/25.03.1999 al Direcţiei Tehnice a Consiliului judeţean Arad;
- prevederile contractului de concesionare încheiat între SC ARTERM SA şi Consiliul judeţean Arad, precum şi limitele mandatului stabilite pentru reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în AGA;
- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată.

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aportul de capital al Consiliului judeţean Arad la SC ARTERM SA se majorează cu 3.382.725.000 lei reprezentând valoarea a 135.309 acţiuni, suma aferentă valorii mijloacelor fixe achiziţionate din transferuri de la bugetul Consiliului judeţean Arad, precum şi din fondul de dezvoltare al societăţii constituit din dividendele şi cota de participare la profit ale Consiliului judeţean Arad, în anii 1997 şi 1998.

Art.2 Se mandatează reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ARTERM SA să semneze documentele privind modificările în statutul şi contractul de societate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot