H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 41 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 41

din data: 24.05.1999
de adoptare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome de apă-canal a judeţului Arad pe anul 1999


Având în vedere:
- Legea bugetului de stat nr. 36/1999;
- Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 23/26.07.1996, privind repartizarea profitului la regiile autonome;
- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 596/26.05.1995 de aplicare a Normelor metodologice privind întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat;
- Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997 prin care s-a ratificat acordul de împrumut între România şi BERD;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 conform anexelor 1-9.

Art.2 Se aprobă suportarea pe cheltuieli a sumei de 160.000 mii lei reprezentând cheltuieli de protocol.

Art.3 Se aprobă suportarea pe cheltuieli a sumei de 200.000 mii lei reprezentând cheltuieli de sponsorizare.

Art.4 Se aprobă includerea pe cheltuieli a taxei de folosinţă a mijloacelor fixe în valoare de 3.500.000 mii lei repartizate pe trimestrele II, III şi IV.

Art.5 Se aprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 180.000 mii lei reprezentând cheltuieli de perfecţionare.

Art.6 Se aprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 283.280 mii lei reprezentând cheltuieli acţiuni sociale.

Art.7 Se aprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 45.000 mii lei reprezentând participarea salariaţilor la diferite simpozioane.

Art.8 Se aprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 60.000 mii lei, reprezentând cheltuieli de reclamă şi publicitate.

Art.9 Cheltuielile de exploatare inclusiv cele cu salariile reprezintă limite maxime, depăşirea acestora putându-se efectua proporţional cu creşterea veniturilor din exploatare.

Art.10 Profitul rămas după plata impozitului pe profit şi a rezervelor legale se repartizează astfel:
- 10% pentru participarea la profit a salariaţilor, inclusiv cota managerului;
- diferenţa rămasă se repartizează pentru fondul de dezvoltare (50%) şi vărsăminte la buget (50%)

Art.11 Impozitul pe profit aferent trim. IV 1998 şi anului 1999 precum şi vărsămintele la buget aferente anului 1998 se constituie sursă pentru plata datoriei externe şi înlocuirea, întreţinerea şi dezvoltarea activelor regiei, conform prevederilor Ordonanţei 37/1997.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Regia autonomă apă-canal a judeţului Arad;
- Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot