H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 42 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 42

din data: 24.05.1999
privind predarea patrimoniului public aferent transportului în comun şi activităţii de termoficare către Consiliul Local al municipiului Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 3006 din 18.05.1999 al Direcţiei Tehnice a Consiliului judeţean Arad prin care se propune trecerea patrimoniului public aferent transportului în comun şi a activităţii de termoficare de la Consiliul judeţean Arad la Consiliul local al Municipiului Arad
- prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- prevederile art. 71 şi 72 din O.U nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică;
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Patrimoniul public aferent activităţii de termoficare existent pe raza municipiului Arad, alcătuit din reţele existente în municipiul Arad în lungime de 177 km în valoare de 12.008.366.859 lei, trece de la Consiliul judeţean Arad la Consiliul local al municipiului Arad, în vederea concesionării lui către SC ARTERM SA Arad şi asigurării fondurilor necesare acoperirii diferenţelor de preţ la energia termică, în conformitate cu prevederile legale.

Art.2 Patrimoniul public aferent activităţii de transport în comun de pe raza municipiului Arad - compus din 191 buc. tramvaie, 5 staţii de redresori şi 79 km cale simplă în valoarea de 25.905.692.200 lei - trece de la Consiliul judeţean Arad la Consiliul local al municipiului Arad, în vederea concesionării lui către SC Compania de transport public SA Arad şi asigurării fondurilor necesare subvenţionării acestei activităţi conform normelor legale în vigoare.

Art.3 Predarea - primirea se va face în termen de 30 zile pe bază de procese verbale încheiate între direcţiile de specialitate din cadrul celor două instituţii şi aprobate de preşedintele Consiliului judeţean Arad şi primarul municipiului Arad.

Art.4 Hotărârea nr. 9 din 22 ianuarie 1999 a Consiliului judeţean Arad se revocă.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot