H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 46 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 46

din data: 24.05.1999
privind aprobarea statelor de funcţii, pentru instituţiile subordonate Consiliului judeţean Arad, pe anul 1999


Având în vedere:
- referatul nr. 2939 din 14.05.1999 al Direcţiei Economice, privind aprobarea statului de funcţii, organigrama şi fişele de evaluare a posturilor, pe anul 1999, pentru instituţiile subordonate Consiliului judeţean;
- prevederile art.24 ale HG 281/1993;
- prevederile HG 157/1999 art.I.1 şi art.I.4
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă statul de funcţii, organigrama şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 1999, în conformitate cu Legea 154/1998, Legea 128/1997, HG 749/1998, HG 775/1998, HG 150/1999, HG 125/1999, HG 157/1999, pentru următoarele instituţii subordonate Consiliului judeţean Arad.
1. Biblioteca judeţeană Arad
2. Muzeul judeţean Arad
3. ªcoala de arte Arad
4. Orchestra populară "Rapsozii Zărandului"
5. Centrul de Creaţie Populară Arad;
6. Revista de cultură "Arca" - Arad
7. Centrul cultural de integrare europeană
8. Administraţia drumurilor şi podurilor judeţene
9. Direcţia judeţeană pentru protecţia drepturilor copilului.

Art.2 Plata salariilor se efectuează lunar, în limita resurselor financiare alocate în acest scop fiecărei instituţii, prin bugetul Consiliului judeţean, pe anul 1999.

Art.3 Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va urmări şi asigurarea cu prioritate a resurselor financiare pentru efectuarea plăţii salariilor, comunicând lunar limitele alocaţiilor bugetare destinate acestor cheltuieli.

Art.4 Statele de funcţii, organigrama şi fişele posturilor, supuse aprobării pentru anul în curs, sunt cuprinse în anexele 1-9 la prezenta hotărâre, care va fi comunicată celor în cauză, prin grija Direcţiei Economice din cadrul Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot