H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 52 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 52

din data: 24.05.1999
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 instituţiilor de cultură


Având în vedere:
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996;
- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr. 36/1999 -art.9-
- expunerea de motive a Direcţiei economice la protocolul de hotărâre privind bugetele de venituri şi cheltuieli a instituţiilor de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul judeţean;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 a instituţiilor de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul judeţean, potrivit anexelor nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă programele minimale pe anul 1999 cu acţiunile specifice fiecărei instituţii de cultură beneficiară de alocaţii din bugetul judeţean, potrivit anexelor 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Alocaţiile din bugetul judeţean reprezintă limită maximă, acordarea acestora fiind condiţionată de realizarea sarcinilor stabilite în programele minimale aprobate. Aprecierea modului de realizare a sarcinilor stabilite cuprinse în aceste programe se face de către comisia de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Arad.

Art.4 Resursele suplimentare realizate ca urmare a depăşirii programului de venituri extrabugetare pe anul 1999, în condiţiile realizării programelor minimale aprobate sunt la dispoziţia ordonatorilor de credite care aprobă utilizarea acestora în condiţiile legii.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad
- Instituţiile de cultură autofinanţate cuprinse în bugetul judeţean

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot