H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 53 / 22.06.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 53

din data: 22.06.1999
privind organizarea Serviciului public judeţean de protecţie a plantelor Arad


Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară;
- referatul Direcţiei economice a Consiliului judeţean Arad prin care propune organizarea serviciului public judeţean de protecţie a plantelor;
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se organizează cu data de 1 iunie 1999 Serviciul public judeţean de protecţie a plantelor Arad (SPJPP), cu sediul în municipiul Arad, Calea Zimandului nr. 2, ca unitate cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului judeţean şi finanţată parţial din bugetul judeţean şi din venituri extrabugetare realizate din încasarea contravalorii unor activităţi specifice protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare.

Art.2 Baza tehnico-materială aferentă activităţilor de profil se preia de la fostul Inspectorat de protecţie a plantelor şi carantină fito-sanitară prin protocol, după adoptarea Hotărârii de Guvern prin care se separă patrimoniul aferent acestei activităţi din cele cinci centre de protecţie a plantelor din judeţ.

Art.3 Organigrama serviciului cuprinzând structura activităţilor şi compartimentele funcţionale este prezentată în anexa nr.1 la hotărâre iar structura de personal pe funcţii este cea prevăzută în anexa nr.2.

Art.4 Personalul neinclus în structura Direcţiei fitosanitare judeţene (înfiinţată prin reorganizarea fostului Inspectorat judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară) se transferă în interesul serviciului la Serviciul public judeţean de protecţie a plantelor şi va fi dimensionat în funcţie de volumul de activitate posibil de finanţat până la sfârşitul anului.

Art.5 Activitatea Serviciului public judeţean de protecţie a plantelor se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de funcţionare prezentat în anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Art.6 Direcţia economică a Consilului judeţean va propune modificarea corespunzătoare a bugetului judeţean în funcţie de necesităţile de finanţare ale serviciului; pentru organizarea activităţii SPJPP dl. Ing. Mocuţa Ioan, inspector de specialitate la Serviciul programe prognoze al Direcţiei economice se numeşte cu delegaţie în funcţia de director.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot