H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 09.07.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 09.07.1999
privind completarea Hotărârii nr. 44/24.05.1999 de declarare a bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 3927 din 09.07.1999 al Direcţiei Tehnice a Consiliului judeţean Arad privind completarea Hotărârii nr. 44/24.05.1999 a Consiliului judeţean Arad de declarare a bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad;
- prevederile articolului 3 alin.3 şi articolul 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate în şedinţa Guvernului României din data de 17.06.1999;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se declară ca aparţinând domeniului public al judeţului Arad bunurile de interes public judeţean prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi care completează Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 44/24.05.1999 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot