1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 09.07.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 09.07.1999
privind completarea Hotărârii nr. 44/24.05.1999 de declarare a bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 3927 din 09.07.1999 al Direcţiei Tehnice a Consiliului judeţean Arad privind completarea Hotărârii nr. 44/24.05.1999 a Consiliului judeţean Arad de declarare a bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad;
- prevederile articolului 3 alin.3 şi articolul 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate în şedinţa Guvernului României din data de 17.06.1999;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se declară ca aparţinând domeniului public al judeţului Arad bunurile de interes public judeţean prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi care completează Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 44/24.05.1999 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
SECRETAR AL JUDETULUI,Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot