H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 73 / 12.10.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 73

din data: 12.10.1999
privind definitivarea în funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Protecţie al Plantelor Arad


Având în vedere :
- referatul nr. 5228 din 04.10.1999 al direcţiei economice a C.J.Arad privind definitivare în funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor, a domnului ing, Mocuţa Ioan.
- prevederile H.G. nr. 281/1993, anexa 12.
-
În baza art. 63, litera o şi art. 66 din Legea nr. 69/1991, republicată în 1996, privid administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se numeşte domnul ing. Mocuţa Ioan ca director al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Arad, începând cu 01.07.1999.

Art. 2 Serviciul Secretariat al direcţiei Administraţie publică a C.J.Arad va transmite prezenta hotărâre Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Arad, cât şi Serviciului R.U.S.R. al C.J.Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot