H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 12.10.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 12.10.1999
privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale


Având în vedere,
- Ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 140/23 septembrie:
- Precizările Ministerului Finanţelor nr. 264630/28.09.1999 cu privire la repartizarea influenţelor la sumele defalcate din impozitul pe salarii;
- Expunerea de motive a Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului judeţean pe anul 1999 aprobat prin Hotărârea nr. 36/14.04.a.c.

În temeiul art.66 din legea 69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Influenţele pentru judeţul Arad la sumele defalcate din impozitul pe salarii cuprinse în anexa 4 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 140/23 septembrie cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 se repartizează pe consilii locale potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Pe ansamblul judeţului, influenţele sunt următoarele:

UM = mii lei

Indicatori
Program actual
Influenţe aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/
1999 .
Total d.c. pt.pers.asist
în instit.de asist
socială
Program rectificat
Sume defalcate din impozitul pe salarii
21203000
25193000
514000046396000
Din care:- Bugetul propriu al judeţului
5301000
6298000
x11599000
- Bugetele locale ale comunelor oraşelor şi municipiului Arad

15902000

18895000

x
34797000

Art.2 Sumele repartizate consiliilor pentru asigurarera asistenţei sociale la persoanele asistate în instituţiile specializate reprezintă limite minime obligatorii.
Din suma totală repartizată municipiului Arad, 4451 mil.lei sunt destinate pentru acoperirea subvenţiilor la protecţia socială pe anul trecut aferentă plăţilor restante pe luna noiembrie 1998. Potrivit art. 25 alin.5 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 140/1999 şi în conformitate cu art.32 alin.1 din Legea nr. 36/1998, această sumă se va recupera din bugetul Consiliului local al municipiului Arad în contul plăţilor efectuate din bugetul Consiliului judeţean şi nerestituite bugetului de stat până în prezent.

Art.3 Se recomandă consiliilor locale ca la adoptarea bugetelor proprii să aloce cu prioritate sumele repartizate în vederea acoperirii necesarului de cheltuieli pentru plata salariilor personalului din primării, iluminatului public şi asigurării fondurilor pentru încălzirea unităţilor din învăţământ şi pentru asigurarea fondurilor necesarea celorlalte cheltuieli materiale şi servicii din acest sector.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică a Consiliului judeţean care va asigura comunicarea la ordonatorii de credite a progamului reactualizat.

Serviciul secretariat va asigura comunicarea prezentei hotărâri la:
- Prefectura judeţului Arad.
- Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Arad.
- Trezoreria municipiului Arad.
- Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot