H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 22.12.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 22.12.1999
cu privire la rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean pe anul 1999


Având în vedere,
- Prevederile art.2 din Dispoziţia nr.196/29.X. cu privire la suplimentarea bugetului Consiliului judeţean Arad cu suma de 500 mil.lei urmare a modificării fondurilor alocate de MLPAT potrivit Hotărârii Guvernului nr.577/1997;
- Adresa Ministerului Finanţelor nr.338101/2.XI.1999 cu operaţiunile aprobate la art.6 lit.b din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.1223/1999 privind normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.140/1999;
- Adresa Ministerului Finanţelor nr.265518/8.XII.1999 cu privire la evidenţierea operaţiunilor reprezentând "Subvenţii primite de bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului";
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr.189 - art.15, 17 şi 19, pct.4;
- Expunerea de motive a Direcţiei economice cu privire la rectificarea bugetului judeţean pe anul 1999;
În temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 aprobat prin Hotărârea nr.76/12.X.1999, se suplimentează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 10.675.000 mii lei.
Sinteza bugetului reactualizat se prezintă conform anexei nr.1 la hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, ordonatori şi articole de cheltuieli potrivit anexelor nr. 2-9 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă programul actualizat al cheltuielilor de capital pe anul 1999 potrivit anexei nr.10 la hotărâre.

Art.4 Se aprobă acoperirea din fondul de rulment al Consiliului judeţean Arad a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar.

Art.5 Consiliul judeţean Arad autorizează Delegaţia permanentă ca în numele său să avizeze eventualele modificări ale bugetului aprobat prin prezenta hotărâre. Toate modificările de buget, avizate de către Delegaţia permanentă, se vor supune aprobării Consiliului judeţean.

Art.6 Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad va asigura comunicarea la ordonatori a programului reactualizat prin prezenta hotărâre.
Serviciul secretariat va asigura comunicarea prezentei hotărâri la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Arad;
- Trezoreria municipiului Arad;
- Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot