H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 85 / 22.12.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 85

din data: 22.12.1999
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în AGA, la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru majorarea capitalului social


Având în vedere:
- Adresa nr.600/21.12.1999, a S.C. Aeroportul Arad S.A. privind solicitarea de majorare a capitalului social cu diferenţa din evaluarea patrimoniului şi aportul în numerar al salariaţilor;
- Referatul nr. 6079/21.12.1999, al Direcţiei Administraţie Locală din Consiliul Judeţean Arad, privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în AGA de la S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea majorării capitalului social al societăţii;
- Prevederile art.205 din L31/1990, republicată, legea societăţilor comerciale;
- Art.63 (1), lit. n, n1, n2 din legea 69/91, republicată, legea administraţiei publice locale.
În temeiul art. 66 din Legea 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. Aeroportul Arad S.A. cu suma de 21.359.700 mii lei, reprezentând 213.597 acţiuni în valoare nominală de 100.000 lei, după cum urmează:
- 21.269.200 mii lei diferenţă de capital social din reevaluarea patrimoniului societăţii şi,
- 90.500 mii lei aportul în bani al salariaţilor societăţii.
Art.2 Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în AGA la S.C. Aeroportul Arad S.A. cu ducerea la îndeplinire a formalităţilor cerute de lege la Oficiul Registrul Comerţului al Judeţului Arad.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Directorul General al Aeroportului Arad.
Hotărârea se comunică la:
- Prefectura Judeţului Arad
- Direcţia Economică din Consiliul Judeţean Arad
- Direcţia Administraţie Locală din Consiliul Judeţean Arad
- S.C. Aeroportul Arad S.A.
- Oficiul Registrul Comerţului al Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot