H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 20.02.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 20.02.2001
cu privire la stabilirea nivelului redevenţei şi a taxei de folosinţă pe anul 2001 pentru bunurile care fac parte din domeniul public judeţean, concesionate către SC "Compania de Transport Public" SA Arad, respectiv date în administrare şi folosinţă Regiei Autonome de Apă Canal Arad


- prevederile Legii 213/17 nov. 12998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- prevederile Legii 219/25 nov. 1998 privind regimul concesiunilore;
- prevederile Legii 189/14.oct. 1998 privind finanţele publice locale;
- referatul Direcţiei Generale Economice cu privire la nivelul redevenţei şi a taxei de folosinţă pe anul 2001 pentru bunurile din domeniul public judeţean concesionate sau date în folosinţă;

În temeiul prevederilor din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Nivelul redevenţei pe anul 2001 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către SC "Compania de Transport Public"SA Arad este de 613,1 mil. lei.

Art.2 Nivelul taxei de folosinţă pe anul 2001 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean date în administrarea Regiei Autonome de Apă-Canal Arad este de 6.500 mil. lei.

Art.3 Taxa de concesionare (redevenţa), respectiv de folosinţă, se virează lunar în cotă de 1/12 din nivelul anual pînă la data de 25 a fiecărei luni în contul Consiliului judeţean Arad nr. 212202073519941 deschis la Trezoreria Municipiului Arad.

Art.4 Taxele urmează a se vira şi în anul 2002 pînă la actualizarea acestora, în cote lunare de 1/12 din nivelul aprobat pe anul 2001.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- SC "Compania de Transport Public" SA Arad;
- Regia Autonomă de Apă Canal Arad;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Generală Tehnică;

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot