H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 22 / 19.03.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 22

din data: 19.03.2001
cu privire la contractarea unui credit în sumă de 4,5 milioane EURO de către Regia Autonomă Apă Canal Arad la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în condiţiile asigurării garanţiei creditului de către Consiliul Judeţean Arad pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea staţiei de epurare din municipiul Arad"


prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.15/19.VIII.1993, privind unele măsuri pentru restructurarea regiilor autonome - art.11 -;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/14 oct.1998;
- referatul comun al Direcţiei Generale Economice şi Regiei Autonome de Apă-Canal Arad cu privire la contractarea unui credit în sumă de 4,5 mil.EURO de către Regia Autonomă Apă-Canal în condiţiile asigurării garanţiei creditului de către Consiliul Judeţean Arad, pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea staţiei de epurare din municipiul Arad"
În temeiul art.66 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contractarea unui credit de 4,5 mil.EURO de către RAAC Arad de la Banca Europeană pentru Reconstruţie şi Dezvoltare, pentru cofinanţarea investiţiei "Reabilitarea staţiei de epurare din municipiul Arad" ce se va realiza în cadrul programului ISPA.

Art.2. Se aprobă garantarea creditului, definit conform art.1 din prezenta hotărâre, de către Consiliul Judeţean Arad ca unitate a administraţiei publice locale sub a cărei autoritate funcţionează Regia Autonomă Apă-Canal Arad.

Art.3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Arad pentru a semna actele oficiale care decurg din acest aranjament financiar ISPA-BERD, în numele Consiliului Judeţean Arad.

Art.4. Hotărârea nr.70/22.08.2000 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad la cofinanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea staţiei de epurare din municipiul Arad" se abrogă.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- Regia Autonomă Apă-Canal
- Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot