H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 24 / 19.03.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 24

din data: 19.03.2001
privind revocarea din calitatea de vicepresedinte al Comisiei pentru protectia copilului Arad a d-lui Montia Costel Marius si numirea in aceasta calitate a d-lui Neamtiu Victor


AvâAvind in vedere :
- cererea inregistrata la data de 7 martie 2001, a d-lui Neamtiu Victor prin care solicita cooptarea in Comisia pentru protectia copilului Arad, ca urmare a numirii in functia de director interimar al Directiei Muncii si Solidaritatii Sociale ;
- Ordinul nr.91 din 26 febr.2001 al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale prin care s-a dispus incetarea interimatului d-lui Montia Costel Marius la conducerea D.M.S.S. si numirea in aceasta functie a d-lui Neamtiu Victor ;
- referatul nr.1276/08.03.2001 intocmit de secretarul judetului ;
- prevederile art.31 alin.1 din O.U. nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate ;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administratiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.unic : Se revoca din calitatea de vicepresedinte al Comisiei pentru protectia copilului Arad, dl.Montia Costel Marius .
Se numeste vicepresedinte al Comisiei pentru protectia copilului Arad, dl. Neamtiu Victor .
Prevederile Hotaririi nr.50/1997 a Consiliului Judetean Arad privind numirea Comisiei pentru protectia copilului se modifica in mod corespunzator .

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot