H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 32 / 12.04.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 32

din data: 12.04.2001
privind aprobarea bilanţului contabil, raportului de gestiune şi contului de profit şi pierderi pe anul 2000 la Regia Autonomă Apă-Canal Arad


Având în vedere :
- Normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici nr.460050/29.01.2001, pag.5, pct. 1, 2, 3;

În temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bilanţul contabil, raportul de gestiune şi contul de profit şi pierderi pe anul 2000 la Regia Autonomă Apă-Canal Arad.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică d-lui Bănăţean Gheorghe, administrator unic al regiei în vederea depunerii documentelor privind activitatea pe anul 2000 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot