H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 35 / 12.04.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 35

din data: 12.04.2001
privind atribuirea denumirii unor obiective de interes local în comuna ªiştarovăţ


Văzând:
- prevederile Legii nr. 69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală, art. 63, lit."ş";
- hotărârile nr. 5 şi 6 din 30 ianuarie 2001, a Consiliului local al comunei, ªiştarovăţ cu privire la propunerea de atribuire a denumirii străzilor în localitatea Nădab;
- referatul nr. 5936 din 27 martie 2001, al Direcţiei coordonare din cadrul Consiliului judeţean Arad;

În temeiul art. 66 din Legea nr. 69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii "Sever Bocu" ªcolii generale cu clasele I - IV din comuna ªiştarovăţ.

Art.2 Se aprobă atribuirea denumirii "Dr. Ioan Suciu" Căminului Cultural din comuna ªiştarovăţ.

Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei comunei ªiştarovăţ precum şi celor interesaţi, prin grija Serviciului asigurare logistică.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot