H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 41 / 10.05.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 41

din data: 10.05.2001
privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Arad


Văzând:
- prevederile Legii nr. 69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală;
- hotărârea nr. 80 din 28 martie 2000, a Consiliului local al municipiului Arad, cu privire la propunerea de atribuire a denumirii unor străzi din municipiul Arad;
- referatul nr.2163 din 20 aprilie 2000, a Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului judeţean Arad;
În temeiul art. 66 din Legea nr.69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 (1) Se atribuie denumirea unor străzi din ZONA PARCULUI INDUSTRIAL, a municipiul Arad, conform schiţei din Anexa A, scara 1:5000, după cum urmează:
-Strada I
-Strada II
-Strada III
(2)Schiţa face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei municipiului Arad precum şi celor interesaţi, prin grija Serviciului asigurare logistică.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot