H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 43 / 24.05.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 43

din data: 24.05.2001
privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor şi aprobarea organigramei acestuia


Având în vedere,
-- referatul de specialitate nr. 2737 din 22.05.2001, al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modul de reorganizare al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor, ca urmare a diversificării activităţii acestuia (prin preluarea activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat cât şi a serviciilor de autorizări şi de administrare din cadrul Consiliului judeţean Arad, servicii şi activităţi autofinanţate integral).
- prevederile HG nr. 431/2001, art. 2 privind asigurarea activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, de către consiliile judeţeane.
- prevederile Legii nr. 189/1998, lege privind finanţele publice locale
- prevederile Legii nr. 216/2001, lege a bugetului de stat pe anul 2001 în baza căreia s-a reorganizat aparatul propriu al Consiliului judeţean Arad
- prevederile Codului Muncii, art. 130 - 133

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Acompletându-se cu servicii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, de autorizări şi administrative, activităţi autofinanţate integral, începând cu data aprobării prezentei, conform organigramei anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 Pentru serviciile autorizări şi administrative, se preiau prin transfer în interesul serviciului, personalul cuprins în aceste activităţi din cadrul Consiliului judeţean Arad (29 de persoane).
Art.3 Până la finele lunii iunie cînd activitatea serviciului se va organiza corespunzător noilor activităţi, cheltuielile de personal se vor efectua din bugetul Consiliului judeţean Arad, iar Serviciul Contabilitate al CJ Arad va asigura recuperarea acestor cheltuieli până la finele trimestrului III 2001.
Art.4 Datorită diversificării obiectului de activitate, denumirea Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor se modifică în Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi alte servicii.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin serviciul de resort din cadrul Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi alte servicii.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot