H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 29.06.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 29.06.2001
privind aprobarea concesionarii activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes judeţean, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat existente pe teritoriul judeţului Arad


Văzând:
-H.G. nr. 431/25.04.2001 pentru abrogarea H.G. nr. 995/1999 privind aprobarea concesionarii activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes naţional, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi darea în folosinţa gratuită agenţilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului;
- prevederile art. 24 alin. 2 din Legea 60/1974 republicată, legea sanitar - veterinară
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/24.05.2001 privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor şi aprobarea organigramei acestuia;
- referatul de specialitate nr. 84 din 21.06.2001, al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă concesionarea activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes judeţean, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat existente pe teritoriul judeţului Arad, de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad.

Art.2 Se aprobă contractul de concesionare, conform anexelor, pentru activitatea de la art. 1, pe o durată de şase luni, timp în care se va elabora un caiet de sarcini în vederea organizării licitaţiei de concesionare.

Art.3 Se aprobă, pentru toate punctele vamale ale judeţului, tarifele unice pentru activitatea de dezinfecţie, pe tipuri de mijloace de transport rutiere, conform anexei.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează conducerea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad, care va informa periodic despre activitatea concesionată şi realizarea veniturilor.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot