H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 67 / 30.07.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 67

din data: 30.07.2001
privind plata contribuţiei Consiliului judeţean Arad la Proiectul Ecos Ouverture "Dezvoltare Regională Durabilă"


Având în vedere :
- referatul Direcţiei Relaţii Externe şi Integrare Europeană nr. 3561 din 24.07.2001
- scrisoarea angajament a Consiliului judeţean Arad nr. 768/10 octombrie 1998;
- adresa Primăriei Municipiului Arad cuprinzând sumele defalcate de participare la Proiectul "Dezvoltare Regională Durabilă";
- prevederile art. 104 lit. s din Legea nr. 215/2001,

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se alocă suma de 1500 EURO, reprezentând contribuţia proprie a Consiliului judeţean Arad la Proiectul "Dezvoltare Regională Durabilă".

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană şi Direcţia Generală Economică.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot