H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 69 / 16.08.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 69

din data: 16.08.2001
privind mandatarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Construcţii Rutiere SA Arad


Având în vedere :
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice în societăţi comerciale şi regii autonome, republicată;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 15/1995 privind aprobarea contractelor de reprezentare pentru persoanele mandatate în Adunarea generală a acţionarilor, unde CJ Arad este acţionar sau asociat, art. 2;
- Hotărârea nr. 74/2000 a Consiliului judeţean Arad prin care s-a aprobat contractul de reprezentare în Adunarea generală a acţionarilor;
- Referatul nr. 3755/09.08.2001 al Direcţiei coordonare privind propunerea de numire a unui reprezentant în Aga la SC Construcţii Rutiere SA Arad, ca urmare a vacantării locului prin decesul reprezentantului.

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Se mandatează dl. Achim Alexa să reprezinte Consiliul judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Construcţii Rutiere SA Arad.
Prezenta se comunică celui nominalizat precum şi SC Construcţii Rutiere SA Arad, prin grija Direcţiei coordonare.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot