H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 74 / 16.08.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 74

din data: 16.08.2001
privind mandatarea reprezentanţilor care vor semna contractele de performanţă cu conducătorii societăţilor comerciale subordonate Consiliului judeţean Arad


Analizând :
- Ordonanţa de urgenţă nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
- Propunerile făcute în şedinţa Consiliului judeţean Arad din data de 16.08.2001.
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează Dl.Kuglis Stefan să semneze contractul de performanţă cu conducătorul Societăţii comerciale "AEROPORTUL ARAD" S.A.

Art.2. Se mandatează Dl.Cziszter Kalman să semneze contractul de performanţă cu conducătorul Societăţii comerciale "Construcţii Rutiere" S.A. Arad.

Art.3. Contractele de performanţă se vor încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot