H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 21.09.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 21.09.2001
privind modificarea organigramei, statului de funcţii ale Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad pe anul 2001


Având în vedere :
- prevederile art. 19 alin. 2 din HG nr. 117/1999, privind aprobarea prin hotărâre a Consiliului judeţean a organigramei şi a statului de funcţii ale serviciului public specializat pentru protecţia copilului;
- prevederile HG nr. 157/1999 punctul 4;
- prevederile art. 104, alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
- referatul nr. 12198/13.09.2001 al DGPDC Arad prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale DGPC Arad pentru anul 2001.

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad, pe anul 2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot