H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 78 / 21.09.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 78

din data: 21.09.2001
privind modificarea art. 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului judeţean nr. 16/20.02.2001 cu privire la stabilirea nivelului redevenţei şi a taxei de folosinţă pe anul 2001 pentru bunurile care fac parte din domeniul public judeţean, concesionate către SC Compania de Transport Public SA Arad respectiv date în administrare şi folosinţă RA Apă-Canal Arad


Având în vedere :
- prevederile Legii 213/17.11.1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- prevederile Legii 215/25.11.1998 privind regimul concesiunilor;
- Hotărârea Guvernului României nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;
- prevederile Legii 189/1998 privin finanţele publice locale;
- referatul Direcţiei Generale Economice cu privire la modificarea art. 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului judeţean nr. 16/20.02.2001

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Articolul 3 din Hotărârea nr. 16/20.02.2001 se modifică şi va avea următorul enunţ:
"Taxa de concesionare (redevenţă), respectiv de folosinţă pentru bunurile din domeniul public judeţean concesionate SC Compania de transport public Arad, respectiv date în folosinţă RA Apă-Canal reprezintă venituri ale bugetului judeţean şi se varsă în contul Consiliului judeţean nr. 21.22.02.07.3519941 deschis la Trezoreria municipiului Arad. În anul 2001 obligaţiile faţă de bugetul judeţean se consideră achitate în termen dacă acestea se virează integral până la 25.12.2001."

Art.2 Articolul 4 din Hotărârea nr. 16/20.02.2001, se modifică şi va avea următorul enunţ:
"Taxele urmează a se vira şi în anul 2001 până la actualizarea acestora, la nivelul aprobat pe anul 2001."

Art.3 Îndeplinirea prevederilor cuprinse în prezenta hotărâre se asigură de către direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- SC "Compania de transport public" Arad
- RA "Apă-Canal" Arad
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot